Loading ...
 ZASADY REKRUTACJI DO


I SPOŁECZNEGO LICEUM OGóLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. X.B.W. Ignacego Krasickiego


Obowiązujące Dokumenty

 

 • Wypełniony kwestionariusz zgłoszenia ucznia, potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.
 • Wyniki egzaminu.
 • 2 fotografie.
 • Karta zdrowia ucznia.
 • Nr PESEL ucznia.
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka.
 • Ewentualnie zaświadczenie o dysleksji ( dysortografii).
 • Umowa edukacyjna.
 • Potwierdzenie wpłaty wpisowego

 


Warunki przyjęcia uczniów

 

 • Ukończenie szkoły (klasy) programowo niższej, potwierdzone stosownym świadectwem.
  Rozmowa kandydata i jego rodziców z Dyrektorem Szkoły.
 • Pozytywna ocena zachowania – ocena naganna uniemożliwia przyjęcie do szkoły.
 • Podpisanie przez rodziców (opiekunów prawnych) umowy edukacyjnej na jeden rok kształcenia-umowa może być aneksowana na każdy następny rok kształcenia.
 • Podpisanie umowy edukacyjnej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) traktowane jest jako domniemane wyrażenie zgody przez drugiego z nich na przedstawione w umowie warunki.
 • Wniesienie opłat przewidzianych regulaminem.
 • Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje każdorazowo Dyrektor Szkoły. 

 

 

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w budynku przy

ul. Dunajewskiego 6 II p od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 lub po uzgodnieniu telefonicznym w każdym innym terminie
Telefon : 012 422-84-95
Tel/fax : 012 422-14-19
e-mail: sekretariat@szkola.biz.pl