Loading ...
 INFORMACJE OGÓLNE
   

info

   
 ZASADY REKRUTACJI DO

SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM nr 4
im. X.B.W. Ignacego Krasickiego


Obowiązujące Dokumenty

 

  • Wypełniony kwestionariusz zgłoszenia ucznia, potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

  • Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły podstawowej.

  • Wyniki testu kompetencji z 6 klasy.

  • 2 fotografie.

  • Nr PESEL ucznia.

  • Nazwa i adres szkoły rejonowej właściwej dla miejsca zameldowania ucznia.

  • Ewentualnie zaświadczenie o dysleksji ( dysortografii)

  • Kserokopia aktu urodzenia dziecka.

  • Umowa edukacyjna.

  • Potwierdzenie wpłaty wpisowego.

  • UWAGA!!! Z dniem 01.09.2019 roku gimnazjum ulega likwidacji.


Warunki przyjęcia uczniów

 

 • Ukończenie szkoły (klasy) programowo niższej, potwierdzone stosownym świadectwem.
  Rozmowa kandydata i jego rodziców z Dyrektorem Szkoły.
 • Pozytywna ocena zachowania – ocena naganna uniemożliwia przyjęcie do szkoły.
 • Podpisanie przez rodziców (opiekunów prawnych) umowy edukacyjnej na jeden rok kształcenia-umowa może być aneksowana na każdy następny rok kształcenia.
 • Podpisanie umowy edukacyjnej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) traktowane jest jako domniemane wyrażenie zgody przez drugiego z nich na przedstawione w umowie warunki.
 • Wniesienie opłat przewidzianych regulaminem.
 • Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje każdorazowo Dyrektor Szkoły.


Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w budynku przy

ul. Dunajewskiego 6 II p od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 lub po uzgodnieniu telefonicznym w każdym innym terminie
Telefon : 012 422-84-95
Tel/fax : 012 422-14-19
e-mail:
sekretariat@szkola.biz.pl